Sandfjellet vindpark

Planområdet for Sandfjellet vindpark ligger på et fjellplatå i Gamvik kommune og dekker et areal på ca 50 km2.En utbygging av Sandfjellet vindkraftverk vil øke forsyningskapasiteten i betydelig grad og gi mulighetene for å etablere mye kraftkrevende industri og nye arbeidsplasser i Gamvik kommune og Øst-Finnmark.

Vindturbin i skyene

Vindturbiner

Teknologien på vindturbiner er i stadig utvikling, derfor er mye som kan skje på den fronten før en eventuell utbygging finner sted.

Moderne vindturbiner pr. i dag produserer elektrisitet mellom 2,5 og 25m/s, og gjenvinningsgraden er ca 90%.

Det er også «trau» inne i turbintårnene som har kapasitet til å fange opp olje om det skulle skje en oljelekkasje.

Detektering av is samt avisingssystemer for rotorbladene er også teknologi som allerede er på markedet, og som vil være naturlig å bruke på vindkraftverket.
 

vindmøller i horisonten med lilla himmel

Fundamenter

Typen fundament vil til en viss grad være avhengig av grunnforholdene. En vanlig teknologi som brukes mye i Norge, er forankring direkte i grunnfjell. 

Ved fjellfundamentering borres flere forankringsstag 10-20 meter ned i grunnfjellet. Disse settes i spenn og festes i betongtoppen av fundamentet. På toppen av fundamentet støpes en ring av bolter som tårnet festes i. Det er denne teknologien som mest sannsynlig vil bli brukt.

En annen vanlig teknologi for vindkraft på land er såkalte gravitasjonsfundament.

Utredning og konsesjonssøknad

bilde av karrig og snødekt område

Om Sandfjellet vindpark

Planområdet for Sandfjellet vindpark ligger på et fjellplatå i Gamvik kommune og dekker et areal på ca 50 km2.

Gamvik kommune har stilt seg positiv til at Sandfjellet vindpark blir utredet, og St1 har derfor meldt prosjektet inn for konsesjonsmyndigheten NVE. I meldingen er prosjektet nærmere beskrevet med forslag til utredningsprogram. Meldingen er ventet å komme på høring i løpet av året eller tidlig i 2024. Meldingen kan leses her: https://nve.no/konsesjon/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=8848&type=A-6

Ved godkjennelse av utredningsprogrammet vil utredningene starte. En slik prosess tar normalt rundt to år og vil bli utført av Multiconsult. Etter utredninger vil utbygger ta stilling til om det skal søkes konsesjon.

Ifølge foreløpige undersøkelser anser vi området som spesielt godt egnet for vindkraft, både når det gjelder vindressurser og beliggenhet. Et svært karrig planområde som vi mener vil ha lite negative konsekvenser for artsmangfold og andre interesser. Dette vil bli nærmere utredet.

nærbilde av steinete og karrig område

Fremdriftsplan

I samråd med Gamvik kommune legges det opp til en samordnet plan- og konsesjonsprosess.
Basert på konsekvensutredningen vil Gamvik kommune rullere kommuneplanens arealdel, og avsette planområdet til vindkraftformål, samtidig som at St1 utarbeider en konsesjonssøknad for vindkraftverket.

Det er en lang og omfattende prosess fra forhåndsmelding til en endelig beslutning.
Multiconsult skal gjøre en konsekvensutredning som vil vise om området er så godt egnet som antatt etter innledende undersøkelser.
Det er mange hensyn som skal tas, blant annet reindrift og artsmangfold.

2021-2023

Melding

2021-2024

Konsekvensutredning

2023

Konsesjonssøknad

2024-2025

Konsesjonsbehandling

2025

Evt. ankeprosess

2026-2027

Prosjektering, finansiering m.m.

2027-2030

Bygging

2030->

Drift

Kriterier for valg av område

Lokalisering av Sandfjellet Vindpark er basert på innspill fra reindriftsnæring i området og følgende kriterier:

Gode vindforhold

Den viktigste forutsetning for etablering av et vindkraftverk er stabile og gode vindressurser gjennom store deler av året, noe som i høyeste grad er tilfelle her med en årsmiddelvind på rundt 10 m/s.

Fravær av vegetasjon

Topografien og fraværet av vegetasjon oppe på platået tilsier små terrenginngrep i anleggsfasen og at det er relativt enkelt å fjerne sporene etter vindkraftverket ved en eventuell nedleggelse av anlegget etter endt konsesjonstid.

Ikke vernet eller mye friluftsliv

Ingen områder vernet i medhold av Naturmangfoldloven blir berørt. Det er også viktig at store deler av dette fjellområdet er lite brukt til friluftsliv.

Lavt konfliktnivå ift. fugl

Det er ikke påvist større artsrike fugleområder (våtmarksområder o.l.) eller sentrale knutepunkt for fugletrekk innenfor eller nær inntil planområdet. Av fugl er det primært fjellrype og snøspurv som hekker i området. Dette tilsier lavt konfliktnivået ift

Karrig blokkmark

Planområdet består av karrig blokkmark, stedvis helt uten vegetasjon, med liten beiteverdi for tamrein og liten verdi med tanke på naturmangfold.

Ikke produktiv jord eller skog

Ingen produktive jord- eller skogarealer berøres.

Ingen boliger

Det er ingen fritidsboliger eller hus i nærområdet til vindkraftverket. Dette tilsier lavt konfliktnivå med tanke på støy og skyggekast.

Ingen kulturminner o.l.

Det er ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljø oppe i planområdet. Kulturminner og kulturmiljøet berøres derfor kun visuelt.

Vil du lære mer om vindkraft?

På våre sider for Davvi vindpark finner du mye spennende lesestoff om både prosjektet og generelle saker om vindkraft.

Les mer om Davvi vindpark

Lyst til å lære mer om St1 og hva vi gjør? Her finner du mange spennende nyhetssaker