Åpenhetsloven

Vi i St1 baserer vår virksomhet på integritet, åpenhet og dialog. I St1 etterstreber vi en praksis hvor alle ansatte og våre partnere skal etterleve disse prinsippene. Vi respekterer alle menneskers rettigheter og verdighet, og vi forventer det samme fra alle våre partnere.

Alle innsynsbegjæringer sendes til apenhetsloven@st1.no

vår metode

Vår metode

St1 har som mål å ha en positiv innvirkning på både mennesker og samfunn der vi driver virksomhet. Vi er klare over at våre aktiviteter, både direkte og indirekte, kan ha negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Vår tilnærming til menneskerettigheter er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Disse retningslinjene skisserer myndighetenes plikt til å beskytte menneskerettighetene og virksomheters ansvar for å respektere dem, samt tilby passende og effektive rettsmidler dersom disse rettighetene brytes.

Vi respekterer rettighetene som er angitt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet.

Redegjørelse 2022

Redegjørelse 2022

Denne redegjørelsen er utarbeidet i samsvar med kravene i Åpenhetsloven. Den er publisert av St1 Norge AS (St1) og signert av styret og daglig leder i selskapet.

Rapporten redegjør for tiltakene St1 har gjennomført i løpet av regnskapsåret 2022 for å identifisere, vurdere og adressere risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, herunder tvangsarbeid og menneskehandel, og anstendige arbeidsforhold.

bærekraft

Ansvar

Styret i St1 Norge AS har vedtatt vår forpliktelse til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i henhold til OECDS retningslinjer og rapportere etter Åpenhtslovens krav. 

Mer informasjon om vårt bærekraftsarbeid og fokusområder finnes i vår årlige rapport. Vi rapporter også årlig til UN Global Compact.