Elektrisitet fra vind

Vi har flere vindkraftprosjekter som forsyner Norden med ren elektrisitet

St1 sikter på å bli ledende på vindkraft i Norden

Vindkraft er en av de mest kostnadseffektive formene for elektrisitetsproduksjon og tar i bruk en gratis og utømmelig ressurs: vind fra solen. Vindkraftteknologien er under kontinuerlig utvikling som igjen forbedrer kraftverkenes effektivitet.

Vi tar i bruk moderne teknologi og en desentralisert energiproduksjonsmodell for å produsere ren elektrisitet til bruk i hjem i Finland gjennom vårt tilknyttede selskap TuuliWatti Oy - et fellesforetak eid av St1 og S-Voima. I løpet av de siste årene har TuuliWatti systematisk utviklet og bygd industrielle vindparker på land og er i dag den ledende vindkraftprodusenten i Finland. Basert på vår kunnskap og erfaring utvider vi nå våre operasjoner til alle de nordiske landene.

Vi sikter på å innta en ledende posisjon i alle de markedene vi opererer i. Vi retter våre investeringer inn mot de områdene der det er mest kostnadseffektivt å produsere elektrisitet fra vind. Dette innebærer å se på lokale vindforhold, nettforbindelser og lokal aksept når vi vurderer hvor vi skal bygge våre anlegg. Vi ser hele tiden etter nye prosjekter, partnere og investeringsmuligheter i de nordiske landene. De arktiske områdene er spesielt interessante med sitt store potensial for fornybar energiproduksjon.

Vindkraftproduksjon i dag

Betydelig produksjonskapasitet i Finland

TuuliWatti har nå fullført sitt svært omfattende investeringsprogram på 650 millioner euro og har bygd vindparker over hele Finland.

I dag har vi totalt 131 vindturbiner fordelt på mer enn ti vindparker. Vindparkene er lokalisert i kommuner rundt om i Finland og produserer ren elektrisitet basert på den siste og mest effektive teknologien på markedet. For kommunene bringer vindparkene med seg investeringer, skatteinntekter og arbeidsplasser, i tillegg til nye muligheter for verdiskaping og økonomisk utvikling i dag og i fremtiden.

Vår totale vindkraftkapasitet beløper seg til 1.4. terawattimer (TWh), noe som tilsvarer det årlige kraftkonsumet til 650,000 leiligheter. Denne elektrisiteten kutter også årlige CO₂-utslipp med en million tonn.

Davvi vindkraftverk

St1 har som visjon å være ledende på produksjon og salg av CO₂-bevisst energi, og prosjektet Davvi er i kjernen av vår satsing på å videreutvikle det nordiske fornybare energisystemet. St1 Norge planlegger å opprette vindkraftverket Davvi i Lebesby kommune, gjennom å være majoritetseier i prosjektselskapet Grenselandet AS.

Vindkraft er en av de mest miljøvennlige formene for storskala kraftproduksjon vi har, og Norge er avhengig av å satse på vindkraft om vi ønsker en reell reduksjon av våre klimagassutslipp.

Gunstige forhold for vindkraft gjør dette prosjektet kommersielt bærekraftig og vil gi store verdier tilbake til samfunnet. Ved å ta i bruk Finnmarks vindressurser ønsker vi å bidra til næringsutvikling og forsyningssikkerhet, samtidig som vi leverer fornybar energi som gir store CO₂-besparelser.

Konsesjonssøknaden er sendt inn til Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE).