Elektrisitet fra vind

St1 jobber med å utvikle vindkraftprosjekter i hele Norden

St1 sikter på å bli ledende på vindkraft i Norden

Vindkraft er en av de mest kostnadseffektive formene for elektrisitetsproduksjon og tar i bruk en gratis og utømmelig ressurs: vind fra solen. Vindkraftteknologien er under kontinuerlig utvikling som igjen forbedrer kraftverkenes effektivitet.

St1 har for tiden flere vindkraftprosjekter på gang i Norge og Sverige. Prosjektet som er kommet lengst er Davvi vindpark (800 MW) i Øst-Finnmark. Konsesjon er sendt inn og avventer behandling hos NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).

St1 tilbyr drift av vindparker i Finland som en servicevirksomhet, totalt 485 MW.

Vi sikter på å innta en ledende posisjon i alle de markedene vi opererer i. Vi retter våre investeringer inn mot de områdene der det er mest kostnadseffektivt å produsere elektrisitet fra vind. Dette innebærer å se på lokale vindforhold, nettforbindelser og lokal aksept når vi vurderer hvor vi skal bygge våre anlegg. Vi ser hele tiden etter nye prosjekter, partnere og investeringsmuligheter i de nordiske landene. De arktiske områdene er spesielt interessante med sitt store potensial for fornybar energiproduksjon.

Davvi vindkraftverk

St1 har som visjon å være ledende på produksjon og salg av CO₂-bevisst energi, og prosjektet Davvi er i kjernen av vår satsing på å videreutvikle det nordiske fornybare energisystemet. St1 Norge planlegger å opprette vindkraftverket Davvi i Lebesby kommune, gjennom å være majoritetseier i prosjektselskapet Grenselandet AS.

Vindkraft er en av de mest miljøvennlige formene for storskala kraftproduksjon vi har, og Norge er avhengig av å satse på vindkraft om vi ønsker en reell reduksjon av våre klimagassutslipp.

Gunstige forhold for vindkraft gjør dette prosjektet kommersielt bærekraftig og vil gi store verdier tilbake til samfunnet. Ved å ta i bruk Finnmarks vindressurser ønsker vi å bidra til næringsutvikling og forsyningssikkerhet, samtidig som vi leverer fornybar energi som gir store CO₂-besparelser.

Konsesjonssøknaden er sendt inn til Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE).