Selskapsinformasjon og nøkkeltall

Selskapsstruktur

St1 fokuserer på markedsføringsaktiviteter for drivstoff samt oljeraffinering og fornybare energiløsninger som avfallsbasert avansert etanoldrivstoff og industriell vindkraft. Konsernet har 1400 St1- og Shell-bensinstasjoner i Norge, Sverige og Finland. St1 har hovedkontor i Helsingfors og rundt 750 ansatte i Norge, Sverige og Finland.

company-structure-2019

 

Tuuliwatti

Tilknyttede selskaper

Virksomheten vår styrkes av langsiktige strategiske partnerskap på ulike områder.

North European Oil Trade Oy er et viktig uavhengig drivstofforsyningsselskap i Baltikum.

TuuliWatti Oy er den ledende aktøren innenfor industriell vindkraft i Finland.

Aviation Fuelling Services Norway AS er en leverandør av drivstofftjenester til norsk luftfart.

 

 

St1s verdikjede

Fossile brensler er fortsatt vår viktigste inntektskilde og lar oss bygge opp kompetanse i verdensklasse med tanke på innføring av stadig mer fornybar energi i markedet. Kundene våre drar nytte av konkurransefortrinnet vi oppnår ved å håndtere hele verdikjeden, fra råstoff og energikilder til service ved pumpene.

St1 som samfunnsansvarlig selskap

St1 Nordics samfunnsansvar

Et ansvarlig selskap må alltid legge vekt på å se helhetsbildet. Vi må holde oss oppdatert på hva som skjer i verden, og forstå hva kundene vil trenge i fremtiden. Vi bygger den voksende energivirksomheten vår på nordiske samfunnsverdier. Som nordisk samfunnsborger tror vi på åpenhet, rettferdighet, ansvar, like muligheter og sosial sikkerhet – som resulterer i likeverdig utdanning og helseomsorg.

St1s visjon er å være den ledende produsenten og selgeren av CO₂-bevisst energi. Fossile brensler er fortsatt vår viktigste inntektskilde og lar oss bygge opp kompetanse i verdensklasse med tanke på innføring av stadig mer fornybar energi i markedet.

Nøkkelen til de solide resultatene er kombinasjonen av de enestående medarbeiderne, samarbeidspartnerne, forretningsteknologiene og finansieringstjenestene våre, samt kontantstrømmen og egenkapitalavkastningen vår. Den økonomiske utviklingen vår muliggjør nye, bærekraftige investeringer i fornybar energi. Engasjementet for erstatning av fossilt drivstoff ligger også bak vår forskning på og utvikling av nye, bærekraftige og innovative CO₂-bevisste energiløsninger. Kundene våre drar nytte av konkurransefortrinnet vi oppnår ved å håndtere hele verdikjeden, fra råstoff og energikilder til service ved pumpene.

Basert på en slik forståelse samt etterspørsel løser vi globale energiutfordringer ved å bevege oss fra en fossilbasert til en bærekraftig verden. Vi legger vekt på at alt vi gjør i hele verdikjeden, skal være basert på vinnermentalitet og engasjement.

2018 Investments Personnel costs  Excise and property taxes  Income taxes
Finland 66,4 M EUR 24,1 M EUR 708,8 M EUR 5,6 M EUR
Sverige 45,7 M EUR 33,3 M EUR 831,8 M EUR 4,1 M EUR
Norge 19,8 M EUR 15,5 M EUR 636,4 M EUR 5,6 M EUR

Nøkkeltall / St1 Nordic Group

St1 Nordic Group 2018 2017 proforma unaudited 2017 2016 2015 2014
Net sales, MEUR 6885,2 6534,4 5093,5 4390,4 3602,4 2720,8
Operating profit/loss, MEUR  63,1 263,1 176,6 150,5 86,7 45,3
Operating profit, % of net sales 0,9 4,0 3,5 3,4 2,4 1,7
Profit for the period, MEUR 55,3 209,1 372,8 112,7 72,4 38,2
Return on equity, % 7,0   23,4 (* 30,9 28,0 24,0

*) Calculated without merger profit

 

St1 Integrated Report 2018

Nøkkeltall / St1 Group

Markedsposisjoner

St1 har sterke markedsposisjoner i alle land der vi har virksomhet.

Ved utgangen av 2017 hadde vi 1370 bensinstasjoner i nettverket vårt. I Finland var det 219 Shell-stasjoner og 258 St1-stasjoner i drift, i Sverige 201 Shell-stasjoner og 288 St1-stasjoner. I Norge var det til sammen 404 Shell-stasjoner.

Markedsandeler 2017 Finland Sverige Norge
Bensin 21.9 19.0 23.4
Diesel 18.7 14.6 21.5
Lett fyringsolje 23.2 22.4  
Marin gassolje     23.9

St1 Nordic Corporation – investorrelasjoner

Utestående obligasjoner

Det privateide selskapet St1 Nordic Corporation har utstedt en pantesikret prioritetsobligasjon på EUR 100 millioner. St1 Nordic Corporations første obligasjon ble notert 9. juni 2014 på det første North Bond Market Finland, drevet av NASDAQ OMX Helsinki Oy.

Verdipapirprogram

St1 Nordic har lansert et verdipapirprogram på EUR 100 millioner. Midlene vil bli brukt som kortsiktig arbeidskapital. Danske Bank og Nordea fungerer som fondshandlere for programmet.

 

ØKONOMISK KALENDER

3. april 2018 – offentliggjøring av årsregnskapet 2017

30. april 2018 – publisering av den integrerte rapporten 2017

31 August 2018 - Publication of January – June 2018 Interim Report

IR-KONTAKT

Hvis du har spørsmål om virksomheten eller investorrelaterte aktiviteter i St1 Nordic Corporation, er det bare å ta kontakt.

St1 Nordic Oy                                                                                                                                                           P.O. Box 100, Purotie 1                                                                                                                                           FI-00381 Helsinki, Finland

Kati Ylä-Autio, CFO, kati.yla-autio@st1.fi, +358 10557 5263                                                                       Liisa Joenpolvi, Communications Manager, liisa.joenpolvi@st1.fi, +358 10557 2419

 

VEDTEKTER

Articles of Association

Unofficial translation

1 § Selskapets navn er St1 Nordic Oy; på svensk St1 Nordic AB; og på engelsk St1 Nordic Corporation.

2 § Selskapets domisil er Helsinki.

3 § Virksomhetsområdet er å eie aksjer og verdipapirer i selskaper som driver i energisektoren eller er engasjert i virksomhet som støtter eller betjener denne sektoren. Selskapet kan kjøpe, selge og administrere eiendommer og verdipapirer. Selskapets virksomhet omfatter videre anskaffelse og salg av administrative tjenester.

4 § Shares

The company’s shares are divided into A and B shares. In the General Meeting each A-share provides the right to vote with one (1) vote. B-shares do not provide the right to vote.

B-shares do not hold the rights mentioned in Companies Act Chapter 3, section 4, subsection 1, paragraphs 1 and 2. In addition, B-shares do not hold right to participate in decision making at the General Meetings nor other administrative rights. Accordingly, B-shares are not taken into account when calculating the majority needed in the Company’s General Meeting’s decisions according to Companies Act Chapter 3, section 4, subsection 1, paragraph 3.

In dividend payout, an A-share holds the right to for single dividend and a B-share for a 5-fold dividend. 

5 § Selskapet skal ha et styre med ett (1) til fem (5) faste medlemmer, samt minst ett (1) varamedlem dersom færre enn tre (3) faste medlemmer er valgt. Styrets medlemmer velges for ubestemt tid.

6 § Styret i fellesskap, styreformann og konsernsjef hver for seg, og to styremedlemmer sammen, kan signere for selskapet. Styret kan også gi bestemte personer fullmakt til å signere for selskapet.

7 § Selskapet skal ha en fast revisor og en stedfortredende revisor. Dersom et registrert revisorfirma velges som revisor, er det ikke nødvendig å velge noen stedfortredende revisor. Revisorer velges for ubestemt tid.

8 § En skriftlig innkalling til aksjonærmøte skal sendes tidligst to (2) måneder før og senest én (1) uke før møtet, til alle aksjonærer hvis adresse er kjent for selskapet.

9 § Generalforsamlingen skal avholdes hvert år innen seks (6) måneder etter utgangen av forrige regnskapsår, på en dato fastsatt av styret. Generalforsamlingen skal:

At the Annual General Meeting, the following shall be decided:

1. godkjenne årsregnskaper

2. disponere overskuddet som fremgår av balanseregnskapet

3. vedta ansvarsfrihet for styremedlemmene og konsernsjefen

4. om nødvendig velge styre og revisor

10 § Dersom en aksje i selskapet overføres til en tredjepart fra en annen aksjonær enn selskapet selv, har enhver aksjonær og selskapet rett til å løse inn en slik aksje.

Førsteretten til innløsning skal ligge hos aksjonærene. Dersom flere enn én aksjonær ønsker å utøve sin innløsningsrett, skal de overførte aksjene fordeles mellom slike aksjonærer i forhold til deres nåværende portefølje. Dersom det ikke er mulig å fordele aksjene jevnt, skal eventuelle resterende aksjer fordeles mellom slike aksjonærer ved loddtrekning. Selskapet skal ha rett til innløsning dersom ingen aksjonærer ønsker å løse inn de overførte aksjene.

For øvrig gjelder bestemmelsene i aksjeselskapsloven om innløsning av aksjer.

11 § Redemption of B-shares
 

Code of Business Conduct

The professional competence of the management personnel of St1 is the company's greatest asset. Expertise and commitment will ensure the company's competitiveness and ensure its prosperity in the long term. The company management and personnel are responsible for developing adopting and implementing plans and functions to attain the company's goals. Attaining goals is important, but so are the means for attaining them. The company management and personnel are expected to comply with the highest principles of business ethics.

St1's Nordic Management

Henrikki Talvitie

CEO
St1 Nordic Oy

Mika Wiljanen

CEO
St1 Oy, St1 Norge AS

Hilde Wahl

CEO
St1 Sverige AB

Jari Suominen

CEO
St1 Renewable Energy

Kati Ylä-Autio

CFO

Mika Aho

Director, Public Affairs

Marko Korhonen

CIO

Bo-Erik Svensson

CEO
St1 Supply AB
St1 Refinery AB

Board of Directors

Mika Anttonen

Chairman of the Board of Directors
St1 Nordic Oy

Mikko Koskimies

Managing Director
eQ Varainhoito Oy

Kim Wiio

St1 Nordic Oy