Prosjektets valgkriterier

Valgkriteriene

St1 vurderer alle prosjekter etter en forhåndsbestemt evalueringsprosess som sikrer at alle aspekter ved prosjektene er bærekraftige. Formålet med evalueringen er å kartlegge eventuell påvirkning og risiko knyttet til hvert prosjekt. 

Prosjektets art

Et prosjekt skal kunne kartlegge potensialet for binding av karbon. Andre viktige aspekter inkluderer evaluering av nytte for samfunnet og biologisk mangfold. Naturbaserte løsninger bør alltid tilpasse seg det naturlige habitatet. Endring av miljø kan skape negative effekter over tid. For å kvalifisere som et prosjekt av høy kvalitet, må prosjektet vise en kvalitativ vurdering av hvorvidt et tiltak har nytteeffekt. Prosjektet må også ha god varighet, og oppfylle andre viktige kriterier. Alle naturbaserte løsninger bør ha en forvaltningsplan som er lengre enn prosjektets varighet. 

Vurdering av samarbeidspartner og land

Systematisk gjennomgang av samarbeidspartnere og deres land er komplisert, men nødvendig. Ved inngåelse av samarbeid er det viktig at parten utelukkende har til hensikt å handle på en måte som forbedrer situasjonen, hvis mulig. Vi forventer at alle parter godtar og signerer våre etiske retningslinjer, og arbeider mot bestikkelser og korrupsjon. 

Land vi etablerer prosjekter i må vurderes separat. Menneskerettigheter og sosial aksept er nøkkelfaktorer for å sikre bærekraftige prosjekter. Menneskerettigheter vurderes sammen med en tredjepartsaktør med kunnskap om landet, myndigheter og lokale lover. Fysisk tilstedeværelse i landet er av stor betydning. 

Sertifisering og verifisering

For å sikre pålitelige karbonkreditter har vi valgt å kun samarbeide med kjente sertifiseringsorganer som har solide metoder og verifikasjonsprosesser. Alle karbonkreditter som utstedes må oppfylle visse minimumskrav og standarder, for å sikre kredibiliteten. En annen stor fordel med å jobbe med kjente sertifiseringsorganer, er deres åpenhet rundt prosesser for å sikre oversikt over oppbrukte kvoter og unngå dobbelttelling. 

Åpne overvåkings-, rapporterings- og verifikasjonsprosesser er avgjørende for troverdigheten. Å sikre prosjektleveranser og forventet karbonbindingshastighet er avgjørende for å oppnå forventende resultater. Vi tester for tiden nøyaktigheten av fjernmåling via satellittbilder for mer nøyaktige og kostnadseffektive sanntidsovervåkingsmuligheter. Foreløpige resultater har vært positive. Testing og utvikling vil fortsette gjennom 2022 og 2023. 

Porteføljestrategi

St1´s porteføljestrategi for karbonbindingsprosjekter er å samkjøre planting av skog med avskoging, beskyttelse av mangrover, våtmarker og tekniske fremskritt innen DACCS og BECCA. Vi mener at alt dette spiller en rolle i vår kollektive forpliktelse til å dempe klimaendringer, sikre fordeler for fellesskapet og øke artsrikdom, både for planter og dyr.