Drivstoff fra avfall

St1 er ledende på produksjon og salg av avansert biodrivstoff i Norden

Avansert drivstoff fra avfall

Globalt er etanol det mest brukte og velprøvde biodrivstoffet. Det er flytende drivstoff som direkte erstatter bensin i eksisterende bruk. Det er ikke et behov for større investeringer i distribusjonsnettverket.

Ytelsen på St1s avfallsbaserte avanserte etanol er overlegen sammenlignet med de fleste andre alternative biodrivstofftyper og genererer opp til 90 % lavere CO₂-utslipp sammenlignet med konvensjonelt fossilt drivstoff. Vår avanserte etanol har potensialet til å drastisk redusere utslipp av drivhusgasser på en rask måte.

St1 fokuserer på  teknologi for etanolproduksjon som bruker bioavfall og rester. Våre pågående forsknings- og utviklingsprosjekter øker kapasiteten på etanolproduksjon ettersom nye råstoffer og anleggsteknologier blir tilgjengelige. Passende råstoff finnes i alle land over hele verden. Det største potensialet i fremtiden finner vi i rester og avfall fra skogsindustrien.

I tillegg til å produsere høykvalitets drivstoff produserer våre bioraffinerier fôr, energi og varme som biprodukter - avhengig av hvilke råstoff som benyttes.

Innovasjon

Forløper innen bioraffineringsløsninger for etanol

St1s avdeling for avansert biodrivstoff er en forløper innen teknologi for avfallsbasert etanolproduksjon. Vårt oppdrag er å erstatte fossilt drivstoff på en konkurransedyktig og bærekraftig måte ved å produsere fornybar etanol av avfall og rester på en kostnadseffektiv måte, og vi bruker kun råstoff som befinner seg utenfor matkjeden.

Vi har ekspertise innen biokjemiske prosesser, teknologiutvikling, ingeniørteknikk, og prosjektleveranse. Vi har utviklet en rekke teknologiske konsepter og repeterbare løsninger for produksjon av avansert etanol til veitrafikken. Våre løsninger senker kostnadene for avfallshåndtering for de selskapene som leverer råstoff til prosessen.

St1s bioraffineringskonsept fører til en nesten karbonnøytral fornybar etanol – takket være avfall som råstoff og bruken av fornybar energi til oppvarming og kraftgenerering. Energieffektivitet må være en av hovedprioritetene for vår teknologiutvikling. Ettersom avfallet innhentes lokalt, er transportbehovene minimale.

Produksjonskonsepter

Hvert av våre konsepter for bioraffinering er basert på ulike former for avfallsbasert råstoff. Vi tester og utvikler konseptene kontinuerlig ved våre egne bioraffinerier slik at vi hele tiden kan forbedre produksjonsprosessen.

CELLUNOLIX®

Rester og avfall fra skogsindustrien som råstoff til produksjon av fornybar etanol


Vårt Cellunolix®-bioraffineringskonsept er et konkret steg i retning av å kommersialisere cellulosebasert etanolproduksjon. St1 er en forløper innen teknologi som muliggjør bruk av sideprodukter fra sagbruk, som sagmugg og sagflis fra mykt tre, til produksjon av fornybar etanol i nær fremtid.

Etanolproduksjon fra lignocellulose er teknisk mulig i dag, men har imidlertid ikke vært kostnadseffektivt. Vår teknologi gjør det mulig å kutte kostnadene og muliggjør også kostnadseffektiv logistikk og begrenser kapitaleksponering.

Vi har bygd et Cellunolix®-demonstrasjonsraffineri i Kajaani, Finland som er det første av sitt slag. Det benytter sagmugg fra lokale kilder som råstoff og har en årlig produksjonskapasitet på 10 millioner liter. Produksjonen genererer sidestrømmer, som ligning, som vil brukes til produksjon av lokal elektrisitet og varme. Pilotanlegget startet produksjonen av avansert etanol i 2017.

ETANOLIX®

Resirkulert avfall fra matindustrien som råstoff til produksjon av avansert etanol


St1s Etanolix®-konsept raffinererer rester og avfall som er rikt på stivelse og sukker til 99.8 % avansert etanol som er klart til bruk i høyinnblandet etanoldrivstoff eller som biokomponent i lavinnblandet biodrivstoff. Et Etanolix®-anlegg kan oppføres som et enkeltstående anlegg eller det kan integreres med produksjon av passende råstoff for etanol produksjon. Dette kan være gjærbart avfall og produksjonsrester fra bakerier, bryggerier og produksjon av drikkevarer, samt annet matavfall som overskudd av brød og annet sortert bioavfall. Dette bioraffineringskonseptet produserer flytende dyrefôr og biogass som biprodukter.

Vi har fire Etanolix®-bioraffinerier i produksjon i Finland (i Jokioinen, Lahti, Vantaa og Hamina), samt ett som er integrert i vårt raffineri i Gøteborg, Sverige. Den årlige produksjonskapasiteten varierer mellom én og ni millioner liter.

BIONOLIX®

Etanolproduksjon fra bioavfall fra kommuner og dagligvarehandel


Konseptet for Bionolix®-bioraffinering gjør det mulig å produsere avansert etanol fra kommunalt og kommersielt bioavfall.

Bionolix®-prosessen resirkulerer både pakket og upakket kommunalt og kommersielt bioavfall til etanol - et basekjemikalie med en rekke bruksområder. Restene fra prosessen kan brukes til å produsere biogass for lokale energibehov, som elektrisitet eller til fjernvarme. Biprodukter fra biogassproduksjon kan også brukes som et organisk gjødsel.

Bionolix®-teknologien har blitt testet og har vært i drift ved Karanoja avfallshåndteringsanlegg i Hämeenlinna, Finland siden 2010. Dette Bionolix®-anlegget er integrert i et biogassanlegg og har en årlig produksjonskapasitet på én million liter avansert etanol.

Bærekraft

Avansert etanol hjelper oss å holde våre forpliktelser til fornybar energi

Avansert etanol som lages av avfall reduserer CO₂-utslipp med opp til 90% sammenlignet med fossilt drivstoff. Livssyklusutslippene reduseres ved å bruke rester og avfall som råstoff og derfor kan CO₂-utslippene beregnes for råstoffet.

Videre bidrar ikke denne prosessen til hverken direkte eller indirekte landbruksendringer. I henhold til EUs fornybardirektiv (2009/28/EC) og omsetningskrav for biodrivstoff, så kan biodrivstoff produsert av rester og avfall dobbeltelles mot mandatet.

Det er avgjørende at vi finner fornybare erstatninger for fossilt drivstoff. Etterspørselen etter biodrivstoff vil fortsette å øke og dermed vil presset på importert råstoff og biodrivstoff også øke. Biodrivstofforpliktelser og beskatning av ulike typer drivstoff varierer fra land til land. Likevel er opprinnelse og produksjonsmetode av stor betydning for hvordan biodrivstoff oppfattes. Avansert etanol som produseres lokalt fra rester og avfall har en bærekraftig livssyklus fra produksjon til forbruker.

Den beste verdien for avfall

Avfall er mer enn energi - det er råstoff i etanolproduksjon gjennom avansert resirkuleringsteknologi. Biologisk nedbrytbart avfall kan på en effektiv måte, og med vår produksjonsteknologi, bli til drivstoff. Bioraffineriene genererer også sideprodukter, som dyrefôr, grønn energi og gjødsel hvis det kombineres med et biogassanlegg.

Ved å resirkulere rester og avfall til avansert etanol øker verdien av avfallet og svarer på det økende behovet for nærprodusert biodrivstoff. Produksjon av avansert etanol er moderne og bærekraftig avfallshåndtering og det er en ren og lettvint måte for håndtering av avfall lokalt.

Bærekraftig råstoff

Den norske bilparken og utslippskutt

Biodrivstoff er et område som er mye diskutert i media, og debatten kan være forvirrende. Som drivstoffkunde av Shell og St1 i Norge kan du være trygg på at alt biodrivstoff som St1 omsetter innfrir kravene til bærekraft og sporbarhet, og overholder motorfabrikantenes krav til produktkvalitet.

I dag finnes det flere enn 3 millioner kjøretøy med forbrenningsmotor på norske veier. Disse bilene er avhengige av flytende drivstoff. Personbiler har en gjennomsnittlig levetid på 18 år. Det betyr at det vil være en overvekt av biler med tradisjonell forbrenningsmotor på norske veier i mange år fremover.

Hittil i 2020 utgjør elbiler halvparten av nybilsalget på personbilmarkedet, mens den andre halvparten er bensin- og dieselbiler. Elbilsalget er på vei oppover, men elbiler utgjør fremdeles en relativt liten andel av bilparken – i underkant av 10 %. For å redusere utslipp fra veitrafikken, har norske myndigheter vedtatt et omsetningskrav for biodrivstoff. Kravet til innblanding av biodrivstoff ligger i 2020 på 20 % fram til 1. juli, og forventes å trappes opp noe i andre halvår.

Biodrivstoff er en del av løsningen

I St1 har vi som målsetning å være ledende på produksjon og salg av CO2-bevisst energi. Vi jobber for å erstatte fossilt drivstoff med fornybart drivstoff, liter for liter. Slik vil vi være med på å begrense utslipp fra dagens bilpark, og bidra til å nå de ambisiøse klimamålene norske myndigheter har satt. Her spiller flytende fornybart drivstoff, ofte kalt biodrivstoff, en viktig rolle. Med innblanding av biodrivstoff i ordinær bensin og diesel, får vi kvalitetsdrivstoff som er like bra for bilen som fossilt drivstoff, samtidig som vi oppnår reduksjon i CO2.

Det faktum at alt biodrivstoff St1 omsetter overholder kravene til bærekraft satt av EU og norske myndigheter, sikrer at biodrivstoffet representerer en faktisk reduksjon av CO2-utslipp sammenlignet med drivstoff laget av fossil olje. Det sikrer også at St1 som selskap ikke bidrar til avskoging, eller andre skader på biologisk mangfold.

Problemet er ikke palme, men avskoging

Palmeplanten er en av de mest produktive oljeplantene som finnes. På det internasjonale markedet for biodrivstoff er palmeolje lett tilgjengelig. Vi vet at det kan være utfordringer knyttet til palmeoljeproduksjon. Derfor er det viktig for oss å presisere at all palmeoljen vi kjøper og selger er sporbar, og kommer fra plantasjer som ikke bidrar til avskoging.

 Ønsker du mer informasjon om den godkjente frivillige sertifiseringsordningen for biodrivstoff ISCC, gå inn på: www.iscc-system.org.

St1 omsetter kun biodrivstoff som overholder EUs bærekraftskriterier

For at vi som selskap skal kunne gjøre en forskjell for klimaet og miljøet, vil vi i St1 alltid se på tilgjengelige løsninger for CO2-reduksjon. Slik det internasjonale markedet for fornybart drivstoff ser ut i dag, er palmeolje en av mange tilgjengelige alternativer til fossilt drivstoff. Vi mener at det ikke er råstoffet som skal avgjøre hvorvidt vi benytter oss av produktet, men måten det er produsert på. På Shell-stasjonene i Norge, så vel som på Shell- og St1-stasjoner i resten av Norden, vil du alltid kunne være trygg på at det er sertifisert biodrivstoff på tankene.

Vi i St1 støtter de strenge nasjonale og internasjonale kravene til alt fornybart drivstoff, og vil alltid støtte produksjon av de typene biodrivstoff som gir den største CO2-besparelsen. Vi mener at biodrivstoff produsert på riktig måte er en viktig del av løsningen på klimautfordringene. Vær trygg på at innblanding av biodrivstoff på Shell-stasjonene aldri går på bekostning av produktkvaliteten. Vår diesel og bensin er like trygg å fylle på tanken som før, og overholder alltid motorfabrikantenes krav til drivstoff.