Vi jobber aktivt med prisovervåkning

St1 tilbyr lave og lokalt konkurransedyktige drivstoffpriser. En god prisrapportering er avgjørende for å kunne tilby lav pris og dette jobber vi aktivt med.Vi gjennomfører kontroller av prisene til våre konkurrenter over hundre ganger om dagen, hele året rundt.

Som eneste drivstoffkjede i Norge har vi også full åpenhet om våre drivstoffpriser. Ved hver prisoppdatering på våre stasjoner legges denne informasjonen ut på Twitter (@st1norge).

Lokale priser

Hver dag varierer prisene på bensinstasjoner rundt omkring i Norge. Dette er på grunn av den lokale konkurransen stasjonene i mellom. Avhengig av variasjoner i lokal etterspørsel varierer også konkurransen. Periodevis er det større priskrig enkelte steder sammenliknet med andre. Der St1 er etablert jobber vi aktivt for å kunne tilby kundene en lav og lokalt konkurransedyktig pris. St1 bruker moderne teknikk for kontinuerlig å overvåke og justere prisene i markedet. I Norge er St1 en liten aktør innen et begrenset geografisk område. Dette gjør driften og prisovervåkningen meget effektiv.

Se St1s lokale priser 

Hvordan bestemmes prisene på bensin og diesel?

Drivstoffprisene blir først og fremst styrt av oljepris, internasjonale produktpriser, dollarkurs og skatter og avgifter. I tillegg kommer produksjons-, transport- og beredskapslagerkostnader. Dette er faktorer vi ikke kan påvirke. Isteden fokuserer vi på å drive våre stasjoner effektivt med lave kostnader, og på denne måten tilby våre kunder lavere priser. Det er mange bensinselskaper som ikke publiserer sine rettledende priser på sine nettsider. Grunnen til dette er at det ikke gir et riktig bilde, siden vi ofte kan tilby lavere priser på våre stasjoner enn rettledende pris. Hos St1 er det derfor pumpeprisen som til enhver tid gjelder.

Prisene bestemmes utfra internasjonal oljepris, verdensmarkedspris for bensin og diesel, dollarkurs, skatter og avgifter, transportkostnader, lagerkostnader og lokal konkurranse.

Oljepris

Råolje handles på verdens råvarebørser og prisen styres av tilbud og etterspørsel. Politisk uro eller naturkatastrofer i oljeproduserende land er faktorer som kan redusere tilgangen på olje og dermed påvirke prisen. Etterspørselen styres av den økonomiske utviklingen i vekstmarkeder og den økonomiske situasjonen i de større økonomiene.

Markedspris – bensin og diesel

Rotterdam er råvaremeglernes handelsplass for bensin og diesel i nordvest-Europa. Prisen på bensin og diesel i Rotterdam er referanseverdien som raffineriene bruker når de skal selge de ferdige produktene. Som for olje, påvirkes prisene av tilbud og etterspørsel. Konjunkturnivå, raffinerikapasitet og lagervolumer i USA og Europa er også med på å påvirke.

Valuta

Ettersom råolje og de raffinerte produktene prises i dollar på verdensmarkedet, er også kursnivået på den norske krone mot amerikanske dollar med på å påvirke bensin- og dieselprisen.

Skatt og moms

CO2- og energiavgift samt moms utgjør omtrent 60 prosent av prisen på bensin. Skatter og avgifter har derfor stor effekt på drivstoffprisen, men de gir også statskassen et betydelig tilskudd som kommer alle til gode. Skatter og avgifter har de seneste tiårene vært et viktig virkemiddel for myndighetene til å påvirke forbrukerne, slik at felles miljø- og klimamål kan nås.